S’aprova el calendari de festes laborals de Catalunya per al 2014

20130804-224025.jpg

El Conseller d’Empresa i Ocupació, Felip Puig, va presidir, acompanyat del secretari d’Ocupació i Relacions Laborals, Ramon Bonastre, l’última sessió plenària abans de l’estiu del Consell de Relacions Laborals (CRL). Durant la mateixa, els integrants del Consell (el govern de la Generalitat i les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya) van donar el seu vist-i-plau al calendari de festes laborals per a l’any 2014, entre d’altres matèries. …

El Govern dóna llum verd a redactar una nova llei reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires

20130804-223804.jpg

El Govern, a proposta Departament d’Empresa i Ocupació, ha aprovat la memòria preliminar de l’avantprojecte de Llei reguladora de l’activitat de comerç, serveis i fires. Amb aquest acord, s’autoritza al Departament a redactar el text d’aquesta nova llei, amb la finalitat de regular el model comercial català per al pròxim decenni. En aquest sentit, la nova llei ha d’integrar en un únic text normatiu la legislació en matèria de comerç, serveis i fires, actualment dispersa en quatre blocs normatius diferents (accés a l’activitat, modalitats de venda, activitats de promoció de vendes, pràctiques prohibides, horaris comercials, equipaments comercials i activitats firals).…

Dret d’admissió i limitacions d’accés segons el DOGC

20130204-140012.jpg

Accés i admissió

Secció primera

Dret d’admissió i limitacions d’accés

Article 50

Dret d’admissió

1. El dret d’admissió és la facultat que tenen les persones titulars dels establiments oberts al públic i les persones organitzadores d’espectacles públics i d’activitats recreatives previstos a l’annex I de determinar les condicions d’accés, dins els límits establerts per l’article 5.1.c) de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, per aquest Reglament i per la resta de normativa que sigui d’aplicació.

2. L’exercici del dret d’admissió no pot comportar, en cap cas, discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància personal o social de les persones usuàries dels establiments i dels espais oberts al públic, tant pel que fa a les condicions d’accés com a la permanència en els establiments i a l’ús i gaudi dels serveis que s’hi presten.

Article 51

Condicions d’accés

1. Les condicions d’accés sobre les quals es pot basar l’exercici del dret d’admissió han de ser concretes i objectives i en cap cas no poden ser arbitràries ni improcedents, ni basar-se en criteris discriminatoris que puguin produir indefensió a les persones usuàries o consumidores. Tampoc poden ser contràries als costums vigents a la societat. Aquestes condicions s’han de fer constar en un rètol o placa amb les característiques que es determinen a l’annex IV d’aquest Reglament.

2. La persona titular de l’establiment obert al públic o la persona organitzadora de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa ha de trametre una còpia del rètol indicat a l’apartat anterior al servei territorial competent en matèria d’espectacles públics i activitats recreatives corresponent, el qual li pot requerir la modificació del rètol si considera que no compleix els límits i requisits legalment establerts. En aquest cas, la persona titular o la persona organitzadora ha de comunicar de nou el rètol a l’administració competent un cop l’hagi corregit. El full on consten les condicions d’accés, en virtut de les quals es pot exercir el dret d’admissió, ha d’estar degudament segellat per l’Administració i ha de romandre obligatòriament a l’establiment o lloc on es desenvolupi l’espectacle públic o l’activitat recreativa. El rètol on consten les condicions ha d’estar col·locat en un lloc visible a la zona d’accés de l’establiment.

3. Qualsevol modificació de les condicions del dret d’admissió s’ha de tramitar de conformitat amb el mateix procediment regulat pels apartats anteriors.

Article 52

Limitacions generals d’accés

1. Les persones titulars dels establiments oberts al públic, les organitzadores dels espectacles públics i de les activitats recreatives, o els responsables designats per aquestes, resten obligades a impedir-hi l’accés a:

a) Les persones que vulguin accedir-hi un cop superat l’aforament màxim autoritzat establert a la llicència.

b) Les persones que manifestin actituds violentes o que incitin públicament a l’odi, la violència o la discriminació per motius de naixement, raça, sexe, religió, opinió, discapacitat, orientació sexual, identitat de gènere o qualsevol altra condició o circumstància social o personal, i, en especial, a les que es comportin de manera agressiva o provoquin aldarulls a l’exterior o a l’entrada, a les que portin armes o objectes susceptibles de ser utilitzats com a tals i a les que portin robes, objectes o símbols que incitin a la violència o suposin apologia d’activitats contràries als drets fonamentals reconeguts a la Constitució.

c) Les persones que mostrin símptomes d’embriaguesa o que estiguin consumint drogues o substàncies estupefaents o mostrin símptomes d’haver-ne consumit.

d) Les persones que no compleixin les condicions d’edat mínima requerida, d’acord amb el que preveu l’article següent.

2. Si alguna persona es troba dins de l’establiment obert al públic o al lloc on es realitza l’espectacle públic o l’activitat recreativa en les condicions a què es refereixen els paràgrafs anteriors d’aquest article, la persona titular, organitzadora o responsable ha d’expulsar-la, per a la qual cosa pot requerir l’assistència de la policia de Catalunya.

Article 53

Limitacions d’accés per a les persones menors d’edat

1. Les persones menors d’edat tenen prohibit d’entrar als establiments o espais oberts al públic, espectacles públics o activitats recreatives següents:

a) En els establiments de jocs i apostes, d’acord amb el previst per la seva normativa específica.

b) En els establiments en què es realitzen activitats de naturalesa sexual.

2. Les persones menors de 16 anys tenen prohibida l’entrada a les discoteques, sales de festa, sales de ball, bars musicals, sales de concert, cafès concert i cafès teatre, excepte quan es realitzin actuacions en directe i vagin acompanyades de progenitors o tutors. En aquest cas, en acabar l’actuació les persones menors d’edat no poden romandre a l’establiment.

Les persones menors de 18 anys tenen prohibida l’entrada als establiments de règim especial.

Les persones menors de 14 anys tenen prohibida l’entrada a les discoteques de joventut. Queden exclosos d’aquesta prohibició els restaurants musicals i les sales festes amb espectacle i concerts d’infància i joventut.

3. En els espectacles públics i activitats recreatives on estigui permesa l’entrada de menors d’edat s’ha de complir en tot cas la normativa que imposa determinades restriccions per a la seva protecció, i en tot cas les normes següents:

Les relatives a la protecció de la salut.

Les relatives a la prohibició d’ús de màquines recreatives amb premi o d’atzar.

Les relatives a les limitacions d’horaris que afecten les persones menors d’edat.

Les relatives a la protecció de la infància i la joventut.

Article 54

Efectes

1. En l’exercici del dret d’admissió no s’ha de permetre l’accés a l’establiment de les persones que no compleixin les condicions establertes en el rètol, i s’ha d’impedir l’accés de les persones que es trobin en alguna de les situacions previstes pels articles anteriors.

2. Les persones consumidores o usuàries que considerin que l’exercici del dret d’admissió o les condicions d’accés, tal com estan previstes o els han estat aplicades en un establiment obert al públic, espectacle o activitat recreativa determinats, no són conformes al que preveu aquest Reglament, poden formular denúncia davant l’administració competent per sancionar o davant la via jurisdiccional procedent.

Article 55

Responsables

L’exercici del dret d’admissió és responsabilitat de les persones titulars de l’establiment o espai obert al públic o de les persones organitzadores de l’espectacle públic o activitat recreativa, que el poden exercir directament o mitjançant el personal que designin a aquests efectes, que actua a les seves ordres. En els establiments, espectacles o activitats que, segons els articles següents, tenen l’obligació de disposar de personal de control d’accés, aquest és responsable de l’exercici del dret d’admissió, sense perjudici de la responsabilitat de la persona titular de l’establiment o organitzadora de l’espectacle públic o de l’activitat recreativa.

Font: http://www10.gencat.cat/sac/AppJava/tramit_fitxa.jsp?codi=8254

El Govern aprova el decret llei de mesures en matèria d’horaris comercials, outlets i periodes de rebaixes per preservar el model comercial català

20130118-064141.jpg

El text clarifica la normativa aplicable a Catalunya davant del Reial decret llei espanyol d’ordenació dels equipaments comercials, que envaeix competències de la Generalitat i avança en l’actualització de la regulació comercial.

Es manté un màxim de 72 hores setmanals d’obertura de dilluns a dissabte, 8 dies festius anuals d’obertura autoritzada i l’exclusió de l’horari comercial general dels establiments d’alimentació amb una superfície de fins a 150 m2.

També defineix els períodes estacionals de rebaixes, així com el perfil dels establiments outlets.

[30-10-2012 14.09] El Govern aprova el decret llei de mesures en matèria d’horaris comercials per preservar el model comercial català
El text clarifica la normativa aplicable a Catalunya davant del Reial decret llei espanyol d’ordenació dels equipaments comercials, que envaeix competències de la Generalitat i avança en l’actualització de la regulació comercial

Es manté un màxim de 72 hores setmanals d’obertura de dilluns a dissabte, 8 dies festius anuals d’obertura autoritzada i l’exclusió de l’horari comercial general dels establiments d’alimentació amb una superfície de fins a 150 m2

També defineix els períodes estacionals de rebaixes, així com el perfil dels establiments outlets

El Govern ha aprovat avui el decret de mesures en matèria d’horaris comercials i determinades activitats de promoció que té com a objectiu preservar el model comercial català davant del Reial decret llei espanyol 20/2012, d’ordenació dels equipaments comercials que envaeix competències de la Generalitat, d’acord amb el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries. El Govern dóna resposta immediata així a la necessitat de clarificar la normativa aplicable a Catalunya, a l’espera de resoldre els conflictes competencials amb l’Estat espanyol.

El decret, que estableix modificacions de la Llei 8/2004, d’horaris comercials, avança cap a la configuració del futur text normatiu de l’ordenació comercial a Catalunya.

Mesures en matèria d’horaris comercials

Pel que fa a l’horari comercial general, manté en 8 el nombre anual de diumenges i festius, i en 12 hores el màxim diari que els establiments poden romandre oberts. També es manté que els establiments no podran realitzar cap activitat entre les 22 h i les 7 h, així com l’obligatorietat d’avançar l’horari de tancament a les 20 h els dies 24 i 31 de desembre.

D’altra banda, el nou text detalla l’ampliació dels dies festius durant els quals no s’autoritza l’obertura dels comerços en general: diumenge i dilluns de Pasqua, 1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre i 25 i 26 de desembre. També s’incorpora l’obligatorietat de tancar el dia 23 de juny si coincideix en diumenge. Els ajuntaments podran sol·licitar modificacions a l’horari general en un màxim de 4 ocasions l’any.

El decret manté l’exclusió de l’horari general dels establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d’autoservei, els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses que no pertanyin a grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial d’una superfície màxima de 150 m2, amb una oferta orientada a productes de compra quotidiana d’alimentació. També continuen exclosos de l’horari general els establiments comercials situats en municipis de menys de 5.000 habitants si la superfície de venda no supera els 150 m2, amb autorització prèvia de l’ajuntament i la comunicació corresponent a la Direcció General de Comerç.

Com a novetats en els supòsits d’exclusió de l’horari general, el decret llei millora el redactat previst a la Llei d’horaris comercials i incorpora com a novetat una nova excepció per als establiments dedicats essencialment a la venda de productes culturals o de lleure de fins a 300 m2, dels quals siguin titulars petites i mitjanes empreses, que no pertanyin a grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial.

Quant al calendari de diumenges i festius d’obertura comercial autoritzada, el Govern manté en 8 els festius que es podrà obrir i incorpora com a novetat l’obligatorietat d’establir un dia festiu d’obertura autoritzada quan coincideixin dos o més festius consecutius.

Mesures en matèria d’activitats de promoció

El nou marc normatiu defineix el concepte d’outlet i la venda en rebaixes.

Establiments especialitzats en la venda d’excedents o outlets. El decret llei delimita aquesta denominació als establiments especialitzats en la venda d’excedents de producció o de temporada. Assenyala que aquest tipus de venda només es podrà dur a terme en establiments dedicats exclusivament a aquesta activitat o a les parades dels mercats de marxants. També estableix els preus dels productes d’acord amb els criteris establerts.

Períodes per realitzar vendes en rebaixes. D’acord amb el marc legal establert al Reial decret llei 20/2012, el text aprovat avui també estableix que la venda en rebaixes es podrà dur a terme a criteri de cada comerciant, durant el termini que es consideri oportú, dins dels següents períodes estacionals:

a) Període estacional d’hivern: des del dia 7 de gener fins al dia 6 de març, ambdós inclosos.

Període estacional d’estiu: des de l’1 de juliol fins al 31 d’agost, ambdós inclosos.

Font: http://premsa.gencat.cat/pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.do?id=166647