Informació d’interés Fase 1 desconfinament

Benvolguts, benvolgudes,

Us facilitem dos documents d’interès en relació a informació rellevant de la Fase 1 de desconfinament, per a tenir en compte en el moment d’iniciar-se la fase.

Us recordem que aquesta informació s’actualitzarà amb la normativa de l’Estat.

Rebeu una cordial salutació,

Marta Pinteño Piñero
Tècnica de Comerç i Mercats
Servei d’Economia i TreballTelf. +34 933 713 350

PROTOCOLO Y GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS A LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ESTABLECIMIENTO FÍSICO Y NO SEDENTARIO

Este protocolo se concibe como un marco general y amplio, consensuado y acordado con el sector y los principales sindicatos, que podrá ser completado con las decisiones y protocolos que adopten y se acuerden en las empresas en el marco del derecho de la participación de los órganos de representación de los trabajadores, a través de los delegados de prevención y los comités de seguridad salud.

Se han tenido en cuenta además las diferentes instrucciones y recomendaciones elaboradas por el Ministerio de Sanidad.
Este protocolo se configura como una referencia que contiene un compendio de medidas de seguridad y sirve de guía de buenas prácticas, de fácil comprensión para el sector comercial.

Su eficacia dependerá de la concienciación, responsabilidad y solidaridad tanto de las empresas, de su personal y de los consumidores; entre todos podremos hacer frente a la pandemia del coronavirus con eficacia, evitando un efecto negativo en la economía, el empleo y la salud de nuestro país.


En el momento de consulta de la presente Guía, deberá tenerse en cuenta las condiciones específicas establecidas en las órdenes ministeriales que regularan cada una de las fases de desescalada en que se encuentre en ese momento con el objeto de adaptar las indicaciones del Protocolo teniendo en cuenta aquellas medidas que fueran propias de cada una de las fases
como, por ejemplo, el aforo permitido en un establecimiento comercial.

Resum Orden SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de determinados comercios y servicios

Condicions per l’obertura al públic d’establiments i locals comercials minoristes i de prestació de serveis assimilats (article 1 a 4 Orden SND/388/2020, de 3 de mayo)
 Article 1:

 • Poden reobrir al públic tots els establiments i locals comercials minoristes i d’activitats de serveis professionals que haguessin estat suspeses per l’article 10.1 del Reial Decret 463/2020, pel qual es decretà l’Estat d’Alarma, excepte:
 • Aquells que tinguin una superfície de més de 400m quadrats
 • Tinguin caràcter de centre comercial o de parc comercial
 • Comerços que es trobin dins d’aquests darrers sense accés directe o independent des de l’exterior.
 • Requisits per poder obrir:
 • Establir un sistema de cita prèvia que garanteixi la permanència d’un client per cada treballador; no essent possible habilitar zones d’espera.
 • Garantir l’atenció individualitzada al client, respectant la distància de seguretat determinada en cada cas.
 • Establir un horari d’atenció preferent per a clients majors de 65 anys, que haurà de coincidir amb les franges horàries habilitades per aquest col·lectiu ( les persones d’entre 65 i 70 anys podran sortir de les 6h fins les 10h, i de les 20h a les 23h. Els majors de 70 anys i persones dependents, podran sortir de les 10h a les 12h, i de les 19h a les 20h).
 • Aquests requisits no seran d’aplicació per aquelles activitats a les quals ja se les permetia l’obertura el citat Reial Decret 463/2020 en l’article 10.1, tret de les mesures de seguretat i higiene previstes a l’article 3 d’aquesta Ordre.
 • Tots els establiments i locals que puguin procedir a la seva reobertura al públic, podran establir, si escau, sistemes de recollida en el local dels productes adquirits, sempre que aquesta recollida es produeixi de
  forma esglaonada i s’evitin aglomeracions en l’interior del local o en el seu accés.
  Requisits per clients:
 • Els desplaçaments als establiments i locals comercials, als quals fa referència l’article 1, només podran efectuar-se dins del municipi de residència, tret que el servei o producte no es trobi disponible en el mateix.
   Article 2:
  Mesures d’higiene que han d’aplicar-se en els establiments i locals amb obertura al públic.
 • Els establiments i locals mencionats en l’article 1, hauran de dur a terme, com a mínim, dues vegades al dia, una neteja i desinfecció de les instal·lacions amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents:
 • Poms de portes.
 • Mostradors.
 • Mobles
 • Passamans
 • Maquines dispensadores
 • Terres
 • Telèfons
 • Penjadors
 • Carrets i cistelles de la compra
 • Aixetes
 • Qualsevol element de similars característiques.
 • Com s’ha de fer aquesta neteja?
  I. Una de les neteges haurà de fer-se, obligatòriament, al finalitzar el dia (l’altra, preferentment, podrà fer-se al migdia, comportant una pausa en l’apertura al públic).
  II. Es faran servir desinfectants com ara dilucions de lleixiu (1:50) recent preparades o qualsevol dels desinfectants amb activitat virucida autoritzats pel Ministeri de Sanitat:
  III. Després de cada neteja, els materials utilitats i els EPIs emprats es llençaran de forma segura, procedint posteriorment a la correcta neteja de mans.
  IV. Tots els establiments i locals comercials hauran de disposar de papereres, amb tapa i pedal sempre que sigui possible. Aquestes papereres hauran de ser netejades de forma freqüent, com a mínim una vegada al dia.
  V. Caldrà realitzar una neteja i desinfecció dels llocs de treball en cada canvi de torn, amb especial atenció a:
 • Mostradors
 • Teclats
 • Terminals de pagament (com ara TPVs)
 • Pantalles tàctils
 • Eines de treball
 • Altres elements susceptibles de manipulació, sobretot aquells que siguin utilitzats per més d’un sol treballador
  Si en un establiment o local comercial hi ha més d’un treballador atenent al públic, les mesures de neteja s’implementaran no només a la zona comercial, sinó també, a les xones privades dels treballadors (si n’hi haguessin), com ara:
 • Vestuaris
 • Taquilles
 • Serveis
 • Cuines
 • Àrees de descans
  Roba de treball:
  S’haurà de dur a terme un rentat i desinfecció diària dels uniformes i roba de treball, que hauran de rentar-se de forma mecànica (no a mà) en cicles de rentat entre 60 i 90 graus centígrads.
  Quan específicament no s’utilitzi roba de treball o uniformes, d’igual manera, les peces de roba utilitzades pels treballadors que tinguin contacte amb els clients, hauran de rentar-se en les mateixes condicions anteriorment esmentades.
  Ventilació de l’establiment o local comercial
  Caldrà garantir una ventilació adequada de tots els establiments o locals comercials.
  Serveis (WC)
  No podran utilitzar-se els serveis dels establiments comercials per part dels clients, tret que sigui estrictament necessari. En aquest últim cas, haurà de netejar-se els sanitaris, les aixetes i els poms de les portes immediatament després del seu ús.
   Article 3:
  Mesures de prevenció de riscos pel personal que presti serveis en els establiments i locals que obrin al públic.
  No podran incorporar-se als seus llocs de treball:
 • Els treballadors que estiguin es aïllament domiciliari per tenir el diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles.
 • Els treballadors que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
  El titular de l’activitat econòmica haurà de complir i tenir en compte, en tot cas:
 • Les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica pe prevenir el contagi del COVID-19).
 • Assegurar que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al seu nivell de risc, y que tinguin permanentment a disposició, en el lloc de treball, gels hidroalcohòlics amb activitat virucida, o de no ser possible, aigua i sabó.
 • Que els treballadors usin mascaretes obligatòriament quan no pugui garantir-se la distància de seguretat de 2 metres entre treballador i client, o entre els propis treballadors.
 • Que tot el personal estigui format i informat sobre el correcte ús dels EPIs. També serà aplicable als treballadors d’empreses terceres que prestin serveis en el local o establiment, ja sigui forma habitual o puntual.
 • Que el fitxatge dactilar sigui substituït per qualsevol altre sistema de control, o bé es desinfecti el dispositiu abans i després de cada fitxatge.
  Distàncies de seguretat:
 • La disposició dels llocs de treball, la organització dels torns i la resta de condicions de treball presents en el centre es modificaran per garantir la distància de seguretat mínima de 2 metres entre treballadors. Essent responsabilitat del titular de l’activitat econòmica o de la persona a qui aquesta delegui.
 • La distància entre venedors o proveïdors de serveis i clients durant tots el procés d’atenció al client, serà de com a mínim, un metre quan es compti amb elements de protecció o barreres, o d’aproximadament dos metres sense aquests elements.
 • En aquells serveis que no sigui possible mantenir la distància de seguretat, com ara en els sectors de perruqueria, centres d’estètica o fisioteràpia, caldrà utilitzar EPIs que assegurin la protecció tant del treballadors com del client, havent d’assegurar, en tot cas, la distància de 2 metres entre clients.
 • Aquestes distàncies també hauran de respectar-se en espais comuns com ara:
 • Vestuaris
 • Taquilles
 • Serveis dels treballadors (WC)
 • Àrees de descans
 • Menjadors
 • Cuines
 • Qualsevol zona d’ús comú.
  Presentació de símptomes
  Si un treballador comença a tenir símptomes compatibles amb el COVID-19, caldrà contactar immediatament amb el telèfon 061 a Catalunya.
  Així mateix, el treballador haurà d’abandonar el seu lloc de treball fins que la seva situació mèdica sigui valorada per un professional sanitari.
   Article 4:
  Mesures de protecció i higiene aplicables als clients, a l’interior dels establiments i locals
  Senyalització
  En aquells establiments o locals comercials als què s’hi atengui a més d’un client a la vegada, s’haurà de senyalar de forma clara la distància de seguretat interpersonal de 2m entre clients, amb marques en el terra, o l’ús de balises, cartellera, i senyalització.
  Atenció individualitzada
  L’atenció al client no podrà fer-se de manera simultània pel mateix treballador.
  Dispensadors de gel hidroalcohòlic
  Els establiments i locals comercials hauran de posar a disposició dels públic dispensadors de gels hidroalcohòlics amb activitat virucida -aprovats pel Ministeri de Sanitat- a l’entrada del local, i hauran d’estar sempre en condicions d’ús.
  Autoservei i emprovadors:
  Els establiments i locals comercials que tinguin zones d’autoservei, haurà de prestar aquest servei un treballador de l’establiment.
  No es podran posar a disposició dels clients productes de prova. I en aquells establiments del sector comercial tèxtil, i similars, els emprovadors s’hauran d’utilitzar per una única persona, i després del seu ús, es netejaran i desinfectaran.
  Devolucions
  En cas que un client es provi una peça de roba que no adquireixi, el titular de l’establiment implementarà mesures perquè la peça de roba sigui higienitzada abans que aquesta sigui facilitada a d’altres clients.
  (Veure “Plan de Seguridad dirigido a la actividad comercial en establecimiento físico y no sedentario” del Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Indústria, Comercio y Turismo)
  Condicions en les que s’han de desenvolupar les activitats d’hostaleria i restauració (articles 5 a 7 de la Orden SND/388/2020, de 3 de mayo)
   Article 5:
  Activitats d’hostaleria i restauració
  Només podran dur-se a terme aquestes activitats mitjançant servei d’entrega a domicili i recollida de comandes pels clients en els establiments corresponents, quedant prohibit el consum en l’interior dels establiments.
  Es podrà establir un sistema de repartiment a domicili preferent per les persones majors de 65 anys.
  Comandes i recollides
  Només podran fer-se comandes a través de telèfon o en línia, i l’establiment fixarà un horari de recollida.
  L’establiment podrà comptar amb un espai habilitat i senyalitzat per la recollida de les comandes on es realitzarà l’intercanvi i pagament. Sempre hauran de garantir-se els 2 metres de distància de seguretat, o quan no sigui possible, s’utilitzaran mostradors o mampares.
  També es permet la recollida de les comandes directament des del vehicle del client en aquells casos on l’establiment tingui habilitada aquesta opció.
  Obertura
  Els establiments només podran restar oberts al públic durant l’horari de recollida de els comandes
   Article 6:
  Mesures de prevenció de riscos pel personal que presti serveis dels establiments d’hostaleria i restauració
  No podran incorporar-se als seus llocs de treball:
 • Els treballadors que estiguin es aïllament domiciliari per tenir el diagnòstic de COVID-19 o tinguin algun dels símptomes compatibles.
 • Els treballadors que es trobin en període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte amb alguna persona amb símptomes o diagnosticada de COVID-19.
  El titular de l’activitat econòmica haurà de complir i tenir en compte, en tot cas:
 • Les obligacions de prevenció de riscos establertes en la legislació vigent (tant de caràcter general com de manera específica pe prevenir el contagi del COVID-19).
 • Assegurar que tots els treballadors comptin amb equips de protecció individual adequats al seu nivell de risc, i com a mínim disposin de
  mascaretes, gel hidroalcohòlic amb activitat virucida, i/o sabó per la neteja de mans.
   Article 7:
  Mesures en matèria d’higiene per clients i aforament pels establiments d’hostaleria i restauració
  El titular de l’activitat d’hostaleria i restauració, que es dugui a terme en el seu establiment, haurà de posar a disposició dels clients:
 • A l’entrada de l’establiment: Gels hidroalcohòlics amb activitat virucida, sempre en condicions de ser usat.
 • A la sortida de l’establiment: Papereres amb tapa d’accionament no manual, dotades amb una bossa d’escombraries.
  Senyalització
  En aquells establiments en els quals sigui possible l’atenció personalitzada de més d’un client a la vegada, haurà de senyalar-se de forma clara la distància de seguretat de 2 mestres entre clients, amb marques al terra, o mitjançant l’ús de balises, cartellera i senyalització.
  Atenció al client
  En cap cas l’atenció al client no podrà realitzar-se de manera simultània per un mateix treballador.
  En cas que no pugui atendre’s individualment a un client, l’accés a l’establiment es durà a terme de forma individual, tret d’aquells casos en que sigui un adult acompanyat d’una persona amb discapacitat, menor o persona gran.