Us informem de la convocatòria de vaga per part dels sindicats Coordinació Obrera Sindical, Intersindical-CSC, Intersindical Alternativa de Catalunya i Confederació General del Treball de Catalunya. El període de vaga serà des del pròxim 8 de març a les 00:00 hores fins a les 24 hores del mateix dia, i tindrà efectes en tot l’àmbit territorial de Catalunya.

Per part de la CGT es fa constar que per aquells centres de treball en els que el mateix estigui organitzat mitjançant sistema de treball a torns, la convocatòria començarà en el darrer torn anterior a les 00:00 h del dia en què es realitza la convocatòria de vaga, abastant, igualment, el darrer torn que comenci en el meritat dia 8 i que finalitzarà quan acabi aquest torn, l’endemà.

Persones treballadores afectades:

 – Coordinació Obrera Sindical: Els treballadors i treballadores de la comunitat autònoma de Catalunya.

– Intersindical-CSC: Persones treballadores assalariades, funcionaris públics, personal estatutari i altre personal administratiu, de tots els sectors productius i de serveis, amb inclusió de totes les administracions públiques, estatals, autonòmiques i locals de Catalunya.Per administració de la Generalitat s’entén:· L’Administració de la Generalitat, el Parlament de Catalunya i els organismes estatutaris i consultius.

· El Servei Català de la Salut, l’Institut Català de la Salut, i l’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials.

· Les entitats autònomes de caràcter administratiu. · Les entitats autònomes de caràcter comercial o financer.

· Les entitats de dret públic sotmeses a l’ordenament jurídic privat i entitats assimilades.

· Les societats mercantils amb participació total o majoritària de la Generalitat, de les seves entitats autònomes o de les societats en què la Generalitat o les susdites entitats tenen també participació majoritària en el seu capital social.

· Els consorcis, les fundacions i tota classe de societats civils o mercantils vinculades a la Generalitat, és a dir, les que són gestores de serveis públics de què és titular la Generalitat o les que hi ha subscrit convenis.

· Els consorcis amb participació majoritària de la Generalitat.

· Les fundacions amb participació total o majoritària de la Generalitat.

· Les universitats públiques.

– Intersindical Alternativa de Catalunya: Totes les persones treballadores de Catalunya.

– Confederació General del Treball de Catalunya: Tots els treballadors i treballadores amb centres de treball a Catalunya de tots els àmbits sectorials, públics i privats, funcionaris i funcionàries de l’àmbit territorial català.