Recomanacions per establiments del sector alimentari amb servei directe al públic

En el marc de les mesures de contenció de la transmissió de COVID-19, la recomanació per a establiments del sectors alimentari oberts al públics és seguir les normes generals de seguretat alimentaria i les normes de prevenció que vagin facilitant les autoritats competents per contenir la propagació del virus.

Així mateix, cal tenir en compte les següents recomanacions específiques per a establiments del sector alimentari amb servei directe al públic:

  • Rentar-se les mans sovint, incrementant la freqüència tot el que sigui necessari. Cal disposar sempre de sabó i eixugamans d’un sol us.
  • Com a sistema de desinfecció addicional al rentat de mans, es poden utilitzar desinfectants a base d’alcohol , així com també posar-los a disposició de la clientela per facilitar-los la higiene de mans.
  • Evitar la contaminació creuada entre els aliments i qualsevol font de contaminació com, per exemple, diners, telèfons mòbils o altres estris. Cal fer un rentat de mans minuciós cada vegada que s’hagi tocat una superfície que pugui estar contaminada o bé utilitzar sistemàticament pinces o guants nets i desinfectats per manipular aliments.
  • Si s’utilitzen guants o mascaretes cal tenir en compte que poden ser un focus de contaminació, ja que amb l’ús van concentrant secrecions respiratòries i brutícia. Cal tenir especial cura en la seva manipulació i eliminació així com canviar-los amb suficient freqüència.
  • Tapar-se la boca i el nas amb mocadors d’un sol ús en esternudar i rentar-se les mans de seguida.
  • Les persones que presentin símptomes respiratoris o febre han de romandre a casa i no acudir al lloc de treball.
  • Extremar i incrementar la freqüència de la neteja i desinfecció de tot l’establiment, incloses les superfícies de les zones de lliure accés per al públic com, per exemple, taulells, mobiliari, i en especial els serveis higiènics.
  • Realitzar una ventilació adequada dels espais de treball, de consum d’aliments i d’altres espais d’accés lliure per al públic.
  • Mantenir una distància prudencial entre les persones, tant amb clients com amb la resta de treballadors, de entre 1 i 2 metres.
  • Evitar les aglomeracions i els espais tancats amb un gran nombre de persones. Les persones han de mantenir distàncies entre un i dos metres tant a les cues com entre les taules i durant tota la seva estada en els establiments.

Comencen les negociacions del conveni general de comerç entre PIMEComerç i els sindicats UGT i CCOO. @PimecComerc

El divendres 16 de febrer, es va celebrar la primera reunió de la comissió negociadora del Xè conveni col·lectiu de referència per als subsectors de comerç que no tenen conveni propi.

La comissió es va constituir el passat 23 de gener, i en formen part PIMEComerç -que negocia per la part empresarial-, la Federació de Serveis de CCOO i la Federació de Serveis, Mobilitat i Consum de la UGT de Catalunya (FeSMC-UGT) -amdós sindicats en representació de la part social.

El conveni que resulti de les negociacions haurà de donar cobertura a les relacions laborals de diferents segments del sector comerç que no tenen conveni propi.

A la negociació hi participen també diversos socis col·lectius de PIMEComerç que poden acollir-se al nou conveni. Al moment de seure junts a la taula de negociació, tant els sindicats com PIMEComerç s’han reconegut mútuament la representativitat i legitimitat per a la negociació d’aquest conveni, que haurà d’actualitzar les relacions laborals, tenint en compte l’actual moment social i econòmic.

Preguntes i respostes d’interès empresarial davant l’actual situació política. @PimecComerc @UBEsplugues #Esplugues


[PIMEC] L’actual situació d’inestabilitat i incertesa política ha generat alguns dubtes a la societat en general i, per tant, també en el teixit empresarial. És per això que des de PIMEC hem recollit les preguntes més freqüents que les persones empresàries i autònomes han fet durant les darreres setmanes i les hem agrupat per donar-hi resposta. Aquest document serà actualitzat puntualment d’acord amb l’evolució dels esdeveniments.

Des de l’entitat seguim treballant a fons per conèixer amb detall com està afectant l’actual situació política l’economia i les empreses. En aquest sentit, hem posat en marxa una enquesta entre els nostres associats per poder donar una millor resposta a les seves necessitats. Els resultats de l’enquesta seran presentats en els propers dies.

Hem de patir pels nostres estalvis i l’estabilitat dels bancs?

Catalunya segueix formant part de la zona Euro i les entitats financeres que hi operen estan sotmeses a la supervisió del Banc d’Espanya i del Banc Central Europeu (BCE). Estan, per tant, plenament en vigor les mesures de protecció als estalviadors del Fons de Garantia de Dipòsits i del Mecanisme Únic de Resolució del BCE.No hi ha cap risc d’inestabilitat financera ni bancària al país. PIMEC recomana doncs a les empreses i als autònoms mantenir la calma i la serenor i seguir amb la normalitat de les seves operacions bancàries.

Per què s’han traslladat algunes empreses fora de Catalunya? 

Al marge de la particular fiscalitat que tenim a Catalunya, els trasllats de seus socials d’empreses catalanes produïts les darreres setmanes s’han concentrat principalment en alguns dels següents supòsits:

Banca i finances: sector molt sensible als rumors i el pànic, que ha optat per atorgar la màxima confiança als seus dipositants mitjançant el trasllat a indrets fora de Catalunya que quedaven, sense cap dubte possible, dins l’òrbita del Banc Central Europeu (BCE).

Empreses cotitzades a Borsa: algunes empreses catalanes cotitzades al volàtil Mercat Alternatiu Borsari (MAB) s’han vist afectades per moviments especulatius o bé per pressions dels seus inversors de referència per fer el trasllat de seu social

Empreses en sectors regulats pel Govern central: algunes empreses en sectors altament regulats pel Govern central com les infraestructures i l’energia, que ha prioritzat la proximitat al regulador espanyol.

Llevat d’aquests casos, entenem que no té cap altra justificació el trasllat de la seu social de l’empresa fora de Catalunya davant l’actual situació política i jurídica.

Quin efecte tindran aquests trasllats de seus socials?

Els trasllats de seus socials no tenen cap efecte immediat sobre les respectives seus operatives, que segueixen de moment a Catalunya. El trasllat de treballadors, per exemple, està subjecte al que estableix l’article 40 de l’Estatut dels Treballadors sobre Mobilitat Geogràfica i s’ha de pactar entre els agents socials.

El trasllat de seus socials és un procés legal que no hauria d’afectar el teixit de proveïdors i col·laboradors catalans que han tingut i tenen les empreses ja traslladades.

A efectes tributaris, el canvi de seu social a fora de Catalunya no produeix cap efecte sobre l’impost sobre Societats ni sobre l’IVA, ja que es tracta de tributs que recapta l’Estat en la mateixa intensitat arreu del territori. Donat que la tributació per l’IAE depèn del municipi on es localitzi el domicili fiscal i, si és el cas, altres locals o oficines de la societat, el canvi de seu social implicarà revisar la tributació per a aquest impost.

S’ha de tenir en compte que la seu social coincideix amb el domicili fiscal sempre que la societat hi localitzi la gestió administrativa i direcció dels negocis. Si la seu social es localitza fora de Catalunya però la gestió administrativa i direcció dels negocis es fa des de Catalunya, el domicili fiscal s’entén situat en aquest territori.

PIMEC recorda que Catalunya disposa de 483.320 empreses, de les quals només 834 són considerades “grans” segons la definició de la Comissió Europea (més de 249 treballadors). El 60% del valor afegit i el 70% de l’ocupació de Catalunya són aportats per les pimes.

Com puc fer front a un possible boicot comercial?

PIMEC recomana actuar amb serenor davant l’anul·lació o amenaça d’anul·lació de comandes per part de clients d’arreu de l’Estat. Presentem una carta model per enviar als clients davant aquests casos.

Cal tenir present que, atesa la globalització de les economies modernes, un possible boicot comercial a empreses catalanes afectaria amb molta probabilitat moltes proveïdores d’arreu de l’Estat.

En aquest sentit, per cada 10 euros de venda catalana a la resta d’Espanya, se’n compren 4 euros en productes i serveis intermedis de proveïdors d’arreu de l’Estat, segons les darreres Taules Input/Output disponibles.

D’altra banda, l’empresa catalana també hauria de revisar els contractes i condicions de subministrament pactats amb el client, tenint en compte els pagaments a compte, l’estat de les comandes, etc.

Com pot afectar l’actual situació política les meves exportacions?

Catalunya és membre de la Unió Duanera Europea, de la Zona Euro i de l’Espai Econòmic Europeu.

Per tant, els productes fabricats i els serveis prestats des de Catalunya continuen gaudint d’accés lliure d’aranzels i d’altres barreres comercials a la Unió Europea, en funció de les regles d’origen vigents en cada cas.

Qualsevol procés de modificació de l’encaix de Catalunya amb el conjunt d’Espanya i la Unió Europea és del tot previsible que es produiria com a resultat d’una llarga negociació, com s’està veient en el cas del Brexit, en què caldria sempre garantir la màxima seguretat jurídica als empresaris

A qui hauré de pagar els impostos?

No hi ha cap canvi en la legalitat vigent, i això afecta també l’àmbit fiscal. Per tant, les empreses hauran de seguir pagant els impostos i tributs a les administracions que fins ara se n’han fet càrrec, ja sigui l’Agència de Tributs de Catalunya (ATC) o l’Agència Estatal Tributària (AEAT).

La pròpia Agència de Tributs de Catalunya ha aclarit qualsevol dubte jurídic en aquest sentit en un comunicat del 16 d’octubre, que es pot consultar al web.

Per tant, tant l’IVA com l’IRPF i l’impost de societats se seguiran satisfent a l’AEAT en els terminis i condicions que estableixin la Llei General Tributària i els respectius cossos normatius de cada impost.

Com m’afecta la intervenció de les finances de la Generalitat?

Amb l’Ordre HFP/878/2017, de 15 de setembre, i l’Ordre HFP/886/2017, de 20 de setembre, el Ministeri d’Hisenda i Funció Pública de l’Estat ha intervingut la gestió econòmica de la Generalitat de Catalunya.

Des d’aquell moment, les factures dels proveïdors de la Generalitat són pagades directament per l’Estat i subjectes a una verificació prèvia per part de la Intervenció General, fet que podria incidir sobre el termini efectiu de cobrament dels proveïdors.

Per altra banda, la intervenció financera de la Generalitat bloqueja també la disponibilitat d’un seguit de partides pressupostàries, respecte de les quals no s’hagi acordat formalment un compromís de despesa.

PIMEC vetllarà perquè la intervenció de les finances catalanes no comporti terminis més llargs de cobraments dels proveïdors de la Generalitat, ja que podríem entrar en una espiral d’incompliment d’obligacions de pagament. En aquest sentit, l’entitat continuarà treballant perquè la situació es reverteixi al més aviat possible.

Com he d’actuar davant les mobilitzacions socials?

Al llarg del procés polític que viu Catalunya s’han convocat i desconvocat diferents vagues generals per part d’alguns sindicats minoritaris. PIMEC, com a agent social més representatiu de Catalunya rep informació puntual sobre aquestes convocatòries. Ara per ara, no hi ha cap vaga que no hagi estat desconvocada.

PIMEC considera que la vaga no és la fórmula adient per canalitzar la mobilització social a Catalunya, ja que el seu origen no és un conflicte laboral, és a dir, entre empresa i treballador, sinó polític.

És per això que des de la Taula per la Democràcia, de la qual PIMEC forma part juntament amb altres agents socials, vetllem perquè les mobilitzacions no es canalitzin a través de vagues generals i, per això, s’han proposat “aturades” per diferents fets concrets, una figura no recollida a la normativa laboral i que les empreses poden secundar o no lliurement.

No existeixen, per tant, consignes per part de la patronal ni tampoc regles ni protocols establerts sobre el pagament o recuperació de les hores o jornades laborals perdudes durant les “aturades”, de manera que hauran de ser acordats per les parts. PIMEC apel·la doncs a l’entesa entre empresari i treballadors i es posa a la seva disposició per aconsellar al respecte.

Així mateix, des de l’entitat, sempre partidària d’una solució política al conflicte institucional entre Catalunya i Espanya, seguirem apostant pel diàleg i la mediació a través de la Comissió independent per a la mediació, el diàleg i la conciliació, així com ajudant els nostres socis a resoldre els dubtes i problemàtiques que sorgeixin en aquest moment complex de la nostra història.
Per a més informació, us podeu adreçar al correu electrònic especial: consultes@pimec.org

La UBE participem a la tertulia d’ICV sobre comerç local i el nou Gran Centre Comercial d’#Esplugues @UBEsplugues @ICVesplugues

El President Iban Salvador fou convidat i protagonitzà la Teurtulia a la Fresca que setmanalment ICV organitza als jardins del Robert Brillas.

En un ambient distés, el President feu un repàs de la feina feta per la UBE davant de la Generalitat, i l’Ajuntament en benefici i defensa del comerç local davant l’arribada del Centre Comercial. Contestà totes les preguntes que els assistents li feren. També repassà les accions realitzades desde la UBE en defensa del col.lectiu de restauradors, i fruiters afectats per noves ordenances molt més restrictives en l’àmbit urbanístic.

«En quant a la implantació del Centre Comercial la UBE no aprovem la gestió del govern local en quan a transparència, i voluntat d’arribar a acords.»

El President anuncià noves accions per donar visibilitat el malestar dels comerciants.

La UBE agraïm la moció d’ERC presentada al darrer Ple Municipal per millorar la gestió dels pilons i balles publicitàries a via pública, quan empreses foranes en fan un mal ús. @Orioletto @UBEsplugues #Esplugues

ercLa Unió de Botiguers demandava des de fa anys una solució pels pilons i les balles publicitàries destinades a la comunicació de les entitats d’Esplugues, que estaven permanentment envaïdes per cartelleria d’empreses que publicitaven discoteques, grans concerts i altres esdeveniments forans. La demanda de correcció d’aquest problema ve recollida dins del Pla de dinamització Comercial 2016/18 de la Unió de Botiguers. ERC ha tingut a bé presentar una moció al Ple Municipal en aquest sentit.

ERC ha tingut a bé reunir-se amb la direcció de la Unió de Botiguers i Coemrciants d’Esplugues per afinar el contingut de la moció que persegueix millorar la gestió del espais publicitaris dirigit a les entitats. Entre els problemes que hem detectat hi trobem que les empreses intrusives tapen la publicitat de les nostres campanyes, animen a consumir fora de la nostra ciutat, i ens generen una situació de vulnerabilitat quan se’ns coarta la possibilitat d’arribar als nostres clients mitjançant les estructures que tenim al nostre abast.

La Unió de Botiguers ha estat interposant demandes davant el cos policial de la ciutat, i ha fet saber la nostra preocupació en diverses ocasions als nostres governants municipals, volen trobar una sol·lució tal com informatitzar aquest espais.

Celebrem l’aprovació d’aquesta moció al darrer Ple Municipal, i ens comprometem a fer-ne seguiment.

A la reunió tècnica rebérem la Regidora Herminia Villena i el Regidor Portaveu Oriol Torras.

La reunió va acabar en un clima cordial de treball.

 

La Junta de la Unió de Botiguers demana a en Xavier G. Albiol la necessitat d’endurir el codi penal, davant els robatoris amb força que pateix el comerç de proximitat. @Albiol_XG @UBEsplugues #Esplugues

El President Iban Salvador i la Junta de la Unió de Botiguers demanà ahir a en Xavier Garcia Albiol, Diputat pel Partit Popular, que transmeti a l’actual Ministre de Justícia Rafael Català la necessitat d’endurir el codi penal per aquelles persones que de manera reincident assalten el comerç de proximitat.

Davant l’evidència constatada que persones detingudes reiteradament per haver robat un negoci d’Esplugues queden lliures amb càrrecs a l’espera de judici i, aquestes mateixes persones, continuen assaltant negocis de la nostra ciutat, arribem a la conclusió que la policia fa bé la seva feina però que l’actual marc legislatiu no resulta prou dissuasori.

El Diputat va prendre el compromís de fer arribar el nostre prec al ministeri de justícia, i la Unió de Botiguers de fer seguiment.

Sobre nous Grans Centres Comercials

La Junta de la Unió de Botiguers d’Esplugues li vam expressar la nostra preocupació amb la proliferació de noves grans superfícies a Esplugues, però també arreu del nostre territori comarcal. Considerem que la pressió que rebem pel gran nombre de centres comercials ja existents és excessiva, i demanem que la nova llei de comerç, que actualment està en tràmit parlamentari, no permeti noves obertures i/o fixi un topall.

Sobre Suport al Comerç

En aquest sentit l’entitat vam demandar més suport per part de les administracions supramunicipals. Albiol va fer-nos referència a la seva etapa com Alcalde de Badalona, i compartí l’experiència d’haver treballat amb fons de finançament de la Diputació de Barcelona. A les poques hores vam rebre documentació útil, pel que quedem agraïts.

Van acompanyar en Xavier Garcia Albiol, el Secretari General Alberto Vilagrasa, D. Pedro Ruiz, y els regidors d’Esplugues Mercè Haro y Marcos Sanchez.

La reunió va acabar amb un clima cordial de treball.